1986 Japonijos laivyno reisas 1628

    1986 m. lapkričio 17 d. iš Paryžiaus Šarlio de Golio oro uosto pakilo japonų krovininis lėktuvas „Boeing 747". Jis skrido per poliarinį ratą, Aliaską į Tokiją. Šio skrydžio kapitonas Kenju Terauchi, skraidė jau 19 metų. Lėktuvas gabeno Bordo vyną, tačiau tai neturėjo įtakos įvykiams, kuriuos komandos nariai prisimins visą gyvenimą. Paslap­tingas įvykis, nutikęs virš Aliaskos platybių, buvo be per­trūkio komentuojamas per radijo ryšį tarp lėktuvo ir civi­linės bei karinės tarnybos, saugančios skrydžius. Viską užfiksavo radarai, o laivo žurnale kapitonas K. Te­rauchi įrašė:

    „Jei prieš daugybę metų medžiotojas būtų pamatęs televizorių, kaip jis jį aprašytų? Mano patirti pojū­čiai panašūs. Mes skridome virš ledu padengtos lygumos. Kadangi švietė pilnatis, viską aiškiai matėme". Įvyko neįtikėtinas dalykas. Japonų oro laivyno lėktuvas, skridęs reisu JAL 1628 sutiko du mažus ir vieną milžiniš­ką skraidantį objektą. Viskas vyko maždaug 50 minučių. K. Terauchi rašo: „Iškilo daugybė klausimų, į kuriuos žmo­gus negali atsakyti. Aliaskoje buvo 4.25 vai. Lapkričio vi­duryje tuo laiku tamsu. Kai pasukome lėktuvą į kairę, pa­matėme keistus dalykus. Prieš mus švietė šviesos. Jos ju­dėjo ta pačia kryptimi ir tuo pačiu greičiu kaip mes". Ant­rasis pilotas pasiteiravo kontrolės stotyje, ar netoliese skren­da koks nors lėktuvas. Atsakymas buvo neigiamas. Žemės stotis paprašė identifikuoti šviesas, tačiau įgula negalėjo to padaryti. Kapitonas rašė: „Šios šviesos judėjo kaip žaidžiantys maži meškiukai, bet ne kaip lėktuvas. Jos švietė gan toli ir nega­lėjo sukelti pavojaus. Pamaniau, gal tai NSO ir panorau nufotografuoti. Fotoaparate, deja, b u v o tik 100 A S A j u o s -ta. Aparatas bandė automatiškai nustatyti ryškumą, bet nepavyko. Staiga laivai sustojo ir apšvietė mus šilta šviesa. Šviesa silpo ir įžiūrėjome laivų kontūrus. Taisyklingo sta­čiakampio formos. Skrido šiek tiek aukščiau nei mes. Jau­tėme, kad pavojaus nėra, tačiau, turiu pripažinti, buvome gerokai išsigandę". Lėktuvo komanda susikaupusi žiūrėjo į lėtai besisukan­čius stačiakampius. Šviesos užgeso, antrasis pilotas dar kartą užklausė stotį. Budintis locmanas dar kartą patvirtino, kad ten nėra kito lėktuvo. Jis tuoj susisiekė su karine skrydžių apsaugos tarnyba. Ši taip pat nieko nežinojo apie lėktuvus šiame oro koridoriuje. Staiga šalia lėktuvo „Boeing 747" išniro gigantiško skrai­dančio objekto siluetas. Komanda išsigando ir paprašė žemės stoties leisti pakeisti kursą. Atrodė, praėjo begaly­bė, kol stotis atsiliepė. K. Terauchi pasuko į kairę ir ma­nė, kad laivas pradings. Tačiau pro langą vėl jį pamatė. JAL 1628 paprašė leidimo pakeisti skridimo aukštį ir, nesulaukęs atsakymo leidosi žemyn. Kai komanda žvilg­terėjo atgal, pamatė, kad laivas skrido greta. Juos apėmė baimė, nesuprato, kodėl tai vyksta. N S O jau matė visi to regiono civilinių ir karinių stočių radarai. Karinė skrydžių apsaugos tarnyba pasisiūlė kapi­tonui Terauchi nusiųsti naikintuvą, kad atidžiau apžiūrė­tų objektą. K. Terauchi atsisakė, nes žinojo, jog persekio­jant NSO žuvo daug lakūnų. N S O skrido paskui krovininį lėktuvą jau 40 min. Koman­dos manymu, jis buvo lėktuvnešio dydžio. Tuo metu že­mės stotis paprašė pagalbos į tą rajoną atskrendančio J A V keleivinio lėktuvo: „ 1 1 0 mylių prieš jus skrenda J a p o n i j o s oro linijų lėktuvas „Boeing 747", jei arti jo ką nors paste­bėsite, praneškite mums". Keleivinio lėktuvo įgula sutiko. Kai JAV lėktuvas priartėjo prie japonų, NSO staiga pra­dingo. Matėsi tik ryški pilnatis. Lėktuvą persekiojo tik 50 minučių. Lėktuvas nusileido Anchorage aerouoste 16.25 vai., skrydžių priežiūros tarnyba sukvietė pasitarimą. Skry­džių locmanai pasakojo: „Mes nežinojome, ką daryti to­kioje padėtyje. Nebuvo jokio tiesioginio pavojaus, įstaty­mui taip pat nenusižengta. Keista situacija". Kapitonas Kenju Terauchi ir dabar kolegų vertinamas kaip patikimas, kompetentingas, dvasiškai stabilus pilo­tas. Įvykį stebėjo visa komanda. Skrydžių priežiūros tar­nyba patikrino, ar komanda negėrė alkoholio, nevartojo narkotikų. Tyrimas nustatė, kad visi komandos nariai pui­kios fizinės ir dvasinės būsenos. Po ilgo tyrimo Japonijos oro laivyno „Boeingas" gavo leidimą skristi į Tokiją. Pa­tirtų išgyvenimų nė vienas niekada nepamirš.


    Don't have an account yet? Register Now!

    Sign in to your account