1914 Susapnuotas pasikėsinimas

    Kartais atrodo, kad mūsų sąmonė mums miegant gali gauti informacijos, kuri nemiegant neprieinama. Žinios apie ateityje vyksiančius įvykius gaunamos iš pranašysčių. Plačiai žinomas pranašiškas vyskupo dr. Lani fon Grosvardeino nekeliantis abejonių sapnas. Dvasiškis buvo Austrijos erchercogo Franco Ferdinando mokytojas ir džiaugėsi sosto paveldėtojo simpatija ir palankumu. 1914 m. birželio mėn. Francas Ferdinandas keliavo su žmona po tuomet Austro-Vengrijai priklausančią Bosniją. Birželio 28 d. sosto paveldėtojai turėjo būti priimti Sarajevo rotušėje.

    Tą rytą vyskupas Lani pabudo pusę keturių labai sunerimęs. Jis sapnavo siaubingą sapną. Jis sapnavo, kad ryte nuėjęs prie stalo peržiūrėti pašto. Viršuje gulėjusi depeša su juodu apvadu, juodu antspaudu ir Franco Ferdinando herbu. Lani atpažino sosto paveldėtojo raštą. Atplėšęs laišką, viršuje išvydęs vaizdą kaip atviruke. Siaura gatvė, skersgatvis. Jos didenybės sėdėjo automobilyje, prieš juos generolas, šalia vairuotojo gvardijos karininkas. Iš abiejų pusių spaudėsi minia, pro ją prasiveržė du vyriškiai, nusitaikė ir šovė į sosto paveldėtojus. Laiške buvo rašoma: „Jūsų ekselencija vyskupe, mielas dr. Lani! Aš jums pranešu, kad aš ir mano žmona šiandien tapsime politinės žmogžudystės aukomis. Mes atsisveikiname maldomis ir šv. mišiomis ir prašome Jūsų mylėti vargšus mūsų vaikus kaip lig šiol bei būti jiems ištikimam. Nuoširdžiai Jus sveikina Jūsų erchercogas Francas Ferdinandas iš Sarajevo, 1914 m. birželio 28 d., pusė keturių ryto". Kraupus laiškas sapne pranešė apie pasikėsinimą, kuris tą ankstyvą rytą dar buvo neįvykęs. Vyskupas pasakojo apie tą lemtingą rytą: „Drebėdamas, su ašarom akyse pašokau iš lovos, pasižiūrėjau į laikrodį, jis rodė pusę keturių. Nuskubėjau prie stalo ir užsirašiau, ką mačiau sapne. Laišką užrašiau net panašiu į erchercogo raštu". 5.45 vai. atėjo vyskupo tarnas Miklosas. Jis rado savo poną baltą kaip kreida, visai sutrikusį. „Jūsų malonybe, ar jūs nesergate?" — pasiteiravo išsigandęs Miklosas. „Ne, ne", — atsakė Lani. „Pakviesk mano motiną ir jos viešnią panelę Ani. Aš aukosiu šv. mišias už Jo šviesybę. Sapnavau siaubingą sapną". 6.30 vai. pasirodė vyskupo motina ir panelė Ani. Vyskupas visiems papasakojo siaubingą sapną. Tada aukojo šv. mišias namų koplyčioje. Štai ką toliau pasakoja Lani fon Grosvardeinas: „Diena praslinko labai baiminantis, kol iš Vienos telegrama pranešė siaubingą žinią, kad jų didenybės buvo nužudytos Sarajeve". Išsipildė tai, ką vyskupas Lani matė sapne prieš pusdienį. Lemtingas pasikėsinimas, įvykdytas ir šiandien krauju apšlakstytoje Sarajevo žemėje, tapo Pirmojo Pasaulinio karo prielaida. Karui pasibaigus, 1918 m. žlugo ir Austrijos monarchija.


    Don't have an account yet? Register Now!

    Sign in to your account